Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — april 2010

Världen vaknar

Sakta men säkert inser allt fler det fåfänga och samtidigt katastrofalt dyra i att försöka begränsa utsläppen av växthusgaser. Nedan en artikel ur dagens Wall Street Journal.

I Australien meddelade premiärminister Kevin Rudd att regeringen skrinlägger planerna på att införa ett handelssystem för utsläppsrätter till 2013. Han skyllde naturligtvis på oppositionen och svårigheterna att komma överens. Dagen efter stämde Penny Wong in med att det är bättre för Australien att vänta tills Kyotoprotokollet går ut, för att ha ”greater clarity”.

Kevin Rudd har tidigare varit en mycket varm förespråkare av handel med utsläppsrätter. År 2007 sade han att klimatförändring var ”vår generations stora moraliska utmaning” och demoniserade samtidigt dem som försökte ifrågasätta vetenskapen. I november förra året sade Rudd att det vore en absolut politisk feghet att fördröja införandet av cap-and-trade-systemet.

Nu försöker visst Rudd svamla bort sin kovändning genom att prata om hälsovårdsreformen, samtidigt som han vidhåller att klimatfrågan fortfarande är en av de viktigaste frågorna för regeringen.

Den stora frågan är: när vaknar svenska politiker?

april 30, 2010   61 Comments

Mänsklig påverkan på naturen

Skövlingen av Jordens skogar för biobränslen kan ge många problem.

Ännu ett konstigt skämt av denne Stilbs. Kanske dags att knoppa. Sommaren verkar vara här – det var åska i kväll.

april 29, 2010   12 Comments

Ett stycke gratis klokskap

Nedanstående är för bra för att undanhålla er. En av TCS:s läsare har skickat in denna lilla artikel från gratistidningen Extra Östergötland.

april 29, 2010   7 Comments

Klimax mot Vattenfall

Idag, torsdagen 29 april, håller Vattenfall sin årsstämma och föreningen Klimax tänker vara där och protestera mot den otäcka kolkraften.

Klimaxfolket och deras bundsförvanter möts i korsningen Regeringsgatan/David Bagares gata i Stockholm senast klockan 12.45.

”Vi behöver framförallt mycket folk!”, skriver Klimax i sitt e-postmeddelande. ”ALLA behövs! Mängden segrar alltid!”

Där hör ni. Mängden segrar alltid.

PS. Klimax vill för övrigt även lägga ner inrikesflyget.

april 29, 2010   140 Comments

HSB vill ha tågpengarna

Pernilla Bonde, förbundssekreterare för HSB Riksförbund, menar att det vore bättre att strunta i höghastighetstågen och satsa motsvarande summa pengar på att klimatanpassa våra bostäder. Men klimatanpassning avses här energieffektivisering, vilket jag stöder helt och fullt.

De rödgröna vill satsa över 100 miljarder på utbyggnad av järnvägar och höghastighetståg, men kan en sådan satsning bära sig i ett land som har nio miljoner invånare och egentligen bara tre städer som skulle kunna dra nytta av snabbtåg? Och varifrån ska de rödgröna ta pengarna? Inte konstigt att Mona & Co vill höja alla skatter de kan.

april 28, 2010   335 Comments

Förnya din prenumeration!

I samband med att vi flyttade över bloggen till en annan server för att bli av med alla spamlänkar tappade vi samtidigt många prenumerationer. Om du inte längre får mail om nya inlägg behöver du alltså förnya din prenumeration.

Skicka ett mail till mig och ange den e-postadress du vill använda så ordnar jag resten. :)

april 28, 2010   3 Comments

Ett stycke NASA-historia

Anthony Watts har grävt fram en NASA-publikation från 1998. På den tiden var NASA:s inställning till klimatmodeller mycket mer försiktig än nu. Se ett utdrag ur den ovannämnda publikationen.

Vad har hänt sedan 1998 som fått NASA att överge sin försiktiga hållning? Och hur kan vi vara säkra på att vi fortfarande står inför en uppvärmning. Lite intressant är det allt. :)

Här är hela dokumentet.global_warming

april 28, 2010   115 Comments

80 papp till Azar

Christian Azar är definitivt en av landets mest uppmärksammade miljöprofiler. Nu får han, som tack för sitt engagemang i klimatdiskussionen, ta emot Harry Martinson-priset av Olofströms kommun. Förutom äran ingår 83 950 riksdaler. Utdelningen kommer att ske den 8 maj i samband med Harry Martinson-sällskapets årshögtid.

Jag hoppas naturligtvis att Christian Azar reciterar sin favoritdikt av Martinson vid prisutdelningen.

april 27, 2010   8 Comments

Temperaturstatistik för USA

Gästinlägg av C-G Ribbing

I en färsk rapport av E. R. Long “Contiguous U. S. temperature trends using NCDC Raw and Adjusted data for one-per-state Rural and Urban stations sets” SPPI Original Paper, Feb. 27 (2010), ges en intressant illustration av problemen med temperaturstatistik.  Det som på engelska kallas “Urban-heat-island” (UHI) syftar på att tätorter  lokalt har en högre temperatur, och att utvecklingen gjort att allt fler temperaturmätstationer kommit att ligga i tätbebyggda områden. Detta blir ett mätproblem när man studerar långa tidsserier för att finna en ev trend – i första hand lokalt, sedan regionalt, och i sista hand det äventyrliga steget att sätta samman  den globala medeltemperaturen. Den blygsamma ökningen av denna under de senaste 100 åren: 0,7  oC, tas som be­kant på stort allvar i den klimat­politiska debatten.

Från den klimatrealistiska sidan har länge framhållits att de växande tät­orterna och mätstationernas lokalisering är en väsentlig felkälla i uppmätta tempera­turtrender. I en rapport av A. Watts, Is the U.S. Surface Temperature Record Reliable? Chicago, IL,The Heartland Institute, 2009, ges en drastisk beskrivning av hur många temperatur­stationer i USA som är uselt lokaliserade för att ge representativa temperaturvärden. Varja gång detta har påtalats i klimatdiskussionen, har vi fått det oprecisa beskedet att dessa felkällor är välkända och att korrektioner görs för att mätningarna skall bli rättvisande.

Den stora förtjänsten med Longs rapport är att den ger en kvantitativ bild av vad dessa korrektioner inneburit när det gäller mätningar i USA. Long har samlat in både primära och  vederbörligen korrigerade temperaturdata från 114 mätstationer för en period på mer än 100 år. Med ett  distinkt kriterium har därefter materialet delats upp i data för 48 “lantliga” och 48 “urbana” mätstationer. Det visar sig då mycket riktigt att grupperna har signifikant olika temperatur­utveckling framför allt efter 1960. Linjäranpassning av primärdata för enstaka år och 11-årsmedelvärden ger en temperaturökning på 0,13 oC/sekel resp 0,11 oC/sekel för data från landsbygden, enligt diagrammet nedan.

Motsvarande ökning för tätorter är 0,79 oC/sekel och 0,72 oC/sekel. Skillnaden mellan 0,12 och 0,76 oC/sekel är en första ordningens approximation till UHI-effekten i USA från 1890 – 2005. Uppenbarligen är denna en stor andel av den uppmätta tempera­tur­ökningen under tidsperioden.

Det verkligt förvånande resultatet i Longs rapport framkommer i nästa steg när han gör samma jämförelse för de temperaturdata som korrigerats av NCDC. Detaljerna i denna korrektion anges inte, men rapporten ger en tydlig bild av vilken effekt de har. I nästa figur (=fig. 8 i rapporten) citeras justerade landsbygdsdata.

Kurvornas förlopp är givetvis ungefär detsamma i de båda fallen, men häpnads­väckande nog visar det sig att justeringen medfört  att de linjära temperatur­koefficienterna femdubblats till 0,64 resp 0,58 oC/sekel. Justeringen av tätortsdata ger däremot praktiskt taget oförändrade koefficienter  0,77 resp 0,72 oC/sekel.

Slutsatsen är ofrånkomligen att NCDCs “justering” ingalunda korrigerar för tätorts­felen, utan tvärtom upphöjer dem till norm. Istället för att använda den långsammare temperaturstegringen på landsorten för att justera ner den överdrivna ökningen i tätorter har justeringen istället effekten att öka stegringen hos landsortsdata. Det är uppenbart att besked från IPCC-håll inte kan tagas för kontanta, utan det är istället angeläget att undersöka om motsvarande förvrängning vidlåter den publiceerade globala temperaturstegringen. Detta sätter ännu en strålkastare på  CRUgate och den där manifesterade oviljan att lämna ut primärdata.

C-G. Ribbing

april 27, 2010   34 Comments

Naturen slår tillbaka

I en kulturkrönika i SvD skriver Astrid Söderbergh Widding att någonting har hänt med våra kära naturprogram. De har gått från att gestalta trubbnosiga björnungar och lekande delfiner till att visa naturens våldsamma dominans över människan. Lite åt Gaia-hållet, skulle man kunna säga.

Astrid Söderbergh Widding noterar att en apokalyptisk biton smugit sig in David Attenboroughs dokumentärer och att samma undergångstänk förekommer i både Vetenskapens värld och Kunskapskanalen. Till och med Dokument inifrån, som nyligen skildrade Haiti, andades naturens grymma framfart.

Det handlar onekligen mycket om Apokalypsen just nu. Jag håller med om att vår tids kultur präglas av en mörk stämning. Se till exempel på de filmer som produceras. Vart har alla myskomedier tagit vägen? Och de lite hjärndöda, men likväl humoristiska pangpangfilmer? I dagens filmvärld är det mörkt och hopplöst och människan är ofta ond och förtappad. Är det ett resultat av det misantropiska miljötänket? Varför ser allt så dystert ut trots att människan hela tiden får det bättre och bättre?

april 27, 2010   46 Comments