Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — augusti 2010

IPCC måste reformeras i grunden

Igår klockan 16 offentliggjordes den oberoende granskning av IPCC som kom till efter att det blivit känt att IPCC:s rapporter innehöll ett antal mer eller mindre grava fel. SVT rapporterar att IPCC måste reformeras i grunden för att undvika liknande misstag i framtiden. Trots det anser dock granskarna att IPCC i huvudsak varit framgångsrik i sitt arbete.

”IPCC är en succé, men fundamentala förändringar är nödvändiga”, säger Harold Shapiro, ordförande för granskningsgruppen. Ett ganska motsägelsefullt uttalande.

Enligt Sydsvenskan välkomnades resultatet av granskningen av Rajendra Pachauri, som dock inte tänker avgå, trots att hans ledarskap kritiserats och trots att rapporten fastslår att man bör korta mandatperioden för kommande ordföranden.

Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet, tycker att den oberoende gruppens rekommendationer borde vara nog för att rädda förtroendet för IPCC.

”Ryktet har blivit onödigt mycket tilltufsat”, säger han till GP och Svenska Dagbladet”Det finns krafter i samhället som har tagit kritik mot IPCC till intäkt för att ifrågasätta hela processen. Men nu slår den här rapporten fast att det inte finns någon anledning att ifrågasätta huvuddragen i IPCC:s slutsatser.”

Jag vill dock minnas att granskningen inte omfattade de vetenskapliga slutsatserna, bara själva arbetsprocesserna.

De flesta svenska tidningar rapporterar samma sak. Jag väntar på en första kritisk kolumn.

Uppdatering: En intressant ”ljummen” kommentar av Matt Ridley, den rationelle optimisten.

augusti 31, 2010   129 Comments

Läsförståelse – försummat i skolan?

 

Senaste veckan har det varit lite väl mycket cirkelältande här på TCS om vad som skrivits och tänkts i olika inlägg (ex det ”logaritmiska sambandet”, ”hets mot kineser”, ”nedlåtande om kvinnliga studenter”, etc etc). När man tittar på vad där verkligen står känner man inte igen sig.  Jag brukar inte gå in på UI sedan länge, men gjorde ett undantag i slutet av förra veckan. Där var etter värre.

Kanske det är samma reaktion som när man blir ordblind för sin egen långa text man skrivit timmar eller månader. Till slut ser man inte vad där egentligen står – man har redan en annan mental bild i hjärnan.

Kanske vi kan avlasta de andra trådarna med lite nytt färskt utrymme ;-) ?

(Tillägg kl 15:00 - jag glömde påpeka att ett av de tidiga Alzheimer-symptomen är att man inte snappar vad folk egentligen säger  ;-) )

augusti 30, 2010   168 Comments

Slutreplik om vindkraften i dagens SvD

I dagens Svd publiceras slutrepliken om vindkraften som Marian Radetzki och undertecknad initierade i förra veckan. Svensk Vindenergi replikerade huvuartikeln i lördags och i dagens SvD (måndag) publiceras alltså vår slutreplik: Utan stöd kan vindkraft inte konkurrera

Jag kan också rapportera att konserten på Knutstorps borg i går (söndag) blev en knallsucce. (Se fotot ovan) Jättemycket folk, fina artister och en fantastisk manifestation mot den storskaliga vindkraften. Detta kan inte ignoreras!

augusti 30, 2010   25 Comments

Bert Bolin och IAC:s granskning av IPCC

Det finns en kommitté, Inter Academy Council (IAC), som har granskat IPCC efter alla skandalerna under det senaste året. De rapporterar idag måndag om resultatet. Kommittén har många personella band med IPCC – säkrast så. Det har redan skrivits en hel del om underökningen och om hur IPCC bör reformeras. De allra senaste kommentarerna jag sett om detta finns här, här och här.

En som länge och ingående studerat hur IPCC fungerar är John McLean, numera doktorand vid James Cook University i Australien. Han har djärvt nog beslutat sig för att göra en egen granskning. I hans rapport finns mycket av den kritik som framförts tidigare från olika håll. Men av särskilt intresse är att han gör en ganska noggrann genomgång av förhistorien till IPCC, kapitel 1, s. 7  – 25. Och den är av extra stort intresse för oss svenskar eftersom han ger en så framträdande roll till Bert Bolin. Ja, det finns faktiskt fog för att säga att IPCC är Bolins skapelse.

Enligt Science News Letters från Maj 1959 så informerade Bolin amerikanska National Academy of Science bl.a. att ökningen av koldioxid troligen är orsaken till de föregående 50 årens temperaturökning på förmodade 1,1 till 1,7 grader C. (Visserligen hade temperaturen mellan 1910 och 1959 bara ökat med 0,38 C enligt HadCRUT3, men det visste ju inte Bolin.) Han förklarade också att koldioxiden fungerar som taket i ett växthus. (Är det från Bolin som världen fått denna missledande analogi?)

Bolin blev snabbt involverad i de olika internationella organ som intresserade sig för klimatfrågan på 60-talet. Redan från början var det klart att produktionen av koldioxid var ett centralt problem. På 70-talet organiserade Bolin flera nationella och internationella klimatkonferenser i Sverige. Han var också rådgivare till svenska regeringar och regeringschefer, bl.a. till Olof Palme som han enligt uppgift var nära vän med.

Tack vare Bolins lobbyarbete blev Sverige en viktig pådrivare i klimatfrågan. Landet var värd för internationella konferenser och finansierade andra utomlands. Kanske hade också klimatfrågan redan då betydelse för hur vår energipolitik utformades.

Bolin var även aktiv som författare till flera inflytelserika rapporter under 70- och 80-talet som hade stor betydelse för FN:s initiativ i klimatfrågan, för hur man formulerade problemet och för hur man organiserade arbetet. Redan 1985, på Villach konferensen, förklarade t.ex. Bolin att forskarna nått konsensus i frågan – även om detta förvånade en och annan skeptisk deltagare. Han var mer eller mindre självskriven som IPCC:s förste ordförande, mellan 1988 och 1997.

Det är en intressant och läsvärd redogörelse som McLean ger. För en redogörelse ”inifrån” rekommenderas också Bert Bolins egen bok, A History of the Science and Politics of Climate Change, Cambridge University Press 2007. Se även Gösta Wallins personliga minnen. Och Jacob Nordangårds rapport här.

Det som kanske främst förvånar mig är det genom citat välbelagda faktum att hypotesen om koldioxid varit med så länge. (Jag trodde att det började på 70-talet, med Stockholmskonferensen 1972 och med andra dåtida konferenser, t.ex. den här) Men trots alla osäkerheter, och trots att mätdata var så rudimentära, så hade alltså Bolin redan i slutet på 50-talet klart för sig att CO2 var boven. Med tanke på Bert Bolins enorma inflytande över hur IPCC kom att tackla klimatfrågan så gör det mig ganska skeptisk till vad IAC:s granskning av IPCC kan åstadkomma. Kan IPCC verkligen reformeras utan en extern och helt oberoende övervakning? Om det nu inte är politiskt möjligt att helt sonika lägga ned IPCC, så kanske världens regeringar skulle vara betjänta av att man sätter upp ett ”mot-IPCC”, med enda uppgift att hitta alla fel och brister i IPCC:s bevisföring och arbetssätt?

Ingemar Nordin

augusti 30, 2010   86 Comments

Köp Lars Berns nya bok: Homo Eco

Lars Berns senaste bok, Homo Eco, vänder sig mot alla de människofientliga strömningarna som likt den kände forskaren Dr James Lovelock menar att vi som individuella djur inte är speciella, och att den mänskliga arten på några sätt är som en planetär sjuka. I motsats till sådant människohat utgår boken ifrån att vi är ett viktigt och naturligt steg i evolutionen. Vi har en skyldighet mot livet att följa vår nedärvda strävan efter bästa möjliga förutsättningar för den egna artens fortbestånd och utveckling. Att ge upp och radera ut det moderna samhället som många inom den gröna vänstern förordar är samma sak som att likt en global röda-khmer-regim, föranstalta om ett folkmord på huvuddelen av mänskligheten.

Som miljödebatten har kommit att utvecklas har vi i princip att välja mellan tre alternativa globala körstrategier:

  • Gasa – business-as-usual
  • Bromsa – den gröna kulturrevolutionen
  • Styra – människan i centrum

Gasa är den strategi som hittills tillämpats av västvärlden och den känner vi att den inte är hållbar. För att kunna fortsätta som hittills försöker vi mot löften om ökat bistånd, övertyga utvecklingsländerna om att de skall följa Bromsa-strategin. Strategin leder i sin förlängning till en djupt människofientlig politik.

Mot Gasa- och Bromsa-strategierna ställs Styra-strategin som är den enda möjliga om vi skall kunna avskaffa fattigdom och försörja den förväntade befolkningen på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Målsättningen är att erbjuda en alternativ beskrivning av miljöfrågan och att försöka ge rätt proportion åt den.

Boken kostar 158 kronor + 19 kr för frakt.

augusti 29, 2010   28 Comments

Idag: Konsert mot vindkraften

Alla Skånebor, glöm inte dagens konsert mot felplacerade vindkraftverk.

augusti 29, 2010   3 Comments

Solen påverkar klimatet

I den traditionella IPCC-analysen av solens påverkan på klimatet så räknar man enbart med variationer i den direkta instrålningen. Dessa variationer är för små för att kunna förklara stora klimatsvängningar. Men här är ett par publicerade uppsatser som visar att inverkan är mer komplicerad, och större, än vad IPCC tänker sig.

Den första, lite äldre artikel från 2005, visar att solens aktivitet måste ha haft en kraftig global påverkan genom århundradena: ”A 2000-year Context for Modern Climate Change”. Stockholmsinitiativets Wibjörn Karlén är en av medförfattarna. Här har man samlat data från pol till pol och hittar dels en hygglig samvariation av klimatförändringar mellan de olika zonerna, dels att dessa variationer korrelerar med solaktiviteten. Även om inte denna studie direkt fokuserar på temperaturen utan på andra klimatologiska faktorer, så drar författarna slutsatsen att medeltidsvärmen och den lilla istiden måste vara globala fenomen.

I den andra, nyligen publicerade artikeln, visar Le Mouel, J.-L., Blanter, E., Shnirman, M., and Courtillot, V. (2010. Solar forcing of the semi-annual variation of length-of-day. Geophysical Research Letters 37: 2010GL043185.) att det finns en signifikant korrelation mellan solaktivitet, mätt i antal solfläckar och i mängden kosmisk strålning som når jorden, och vindhastigheten i troposfären. Eftersom medelvindhastigheten i troposfären har stor betydelse för klimatet så borde denna effekt, och inte bara den direkta instrålningen, räknas in i solens totala påverkan. Lägg märke till att denna effekt på vindhastigheten är en annan effekt än Svensmarks teori om att variationer i solaktiviteten indirekt också orsakar molnbildningen. De utesluter på inte sätt varandra.

En kort sammanfattning finns här, inklusive fler referenser.

Ingemar Nordin

augusti 28, 2010   56 Comments

Lite fredagshumor I

Kvasthilda (Broomhilda) av Russel Myers var mycket populär på 70-talet. Många av TCS deltagare har väl aldrig sett dessa (jag har ett antal pocketssamlingar).  Här är två av figurerna (Kvasthilda (månghundraårig häxa) och Trollet Irwin (genomsnäll med låg IQ, men tänker i udda banor).  Denna och några andra poppar upp i sinnet ibland när man läser inlägg på TCS.  Kanske mer nästa vecka.

augusti 27, 2010   18 Comments

Ovädren – beror de på oss?

Letar ni efter klokskap kommer ni kanske inte att hitta det på Klotet. Däremot finns där en nyskriven artikel som försöker utröna om alla värmeböljor, oväder, översvämningar m.m. kan bero på människans inblandning i klimatsystemet.

Meteorolog Colin Jones vid SMHI vill varken bekräfta eller förneka att den senaste tidens katastrofer (är de verkligen fler idag?) beror på mänsklig påverkan.

”De extrema händelser som händer nu har hänt förut i tiden också. Så det kan ha naturliga skäl.”


Deliang Chen, professor i fysisk meteorologi vid Göteborgs Universitet och huvudförfattare till kapitel 1 i IPCCs kommande rapport AR5, säger dock trosvisst:

”Tittar man på de senaste 10, 30, 50 årens meteorologiska data så inte bara tror vi utan VET att extremhändelserna blivit vanligare och ökat i intensitet och att det har med klimatförändringar att göra.”

augusti 26, 2010   60 Comments

Miljöpolitisk debatt i SR

Något att lyssna på i helgen?

augusti 26, 2010   49 Comments