Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — november 2011

Dagens flum från Durban 30/11

november 30, 2011   47 Comments

Rossby Centre Day 2011

Gästinlägg av meteorologen, docenten och klimatologen Tage Andersson

Årligen arrangerar SMHI seminariet Rossby Centre Day där Rossby Centre presenterar sina aktiviteter. Årets ägde rum på SMHI, Norrköping, den 16 november med temat Forskarsamverkan för anpassningsstudier. Ett 70-tal deltagare, flest från SMHI. Departement och högskolor hade enstaka representanter. Några från kommuner och länsstyrelser deltog flitigt i diskussionen om långtidsprojektioner. Internordiskt samarbete representerades av deltagare från Danmark och Norge. Programmet finns här. Av ett drygt tiotal presentationer kommer jag bara att ta upp några karakteristiska och diskussionen.

Efter traditionella välkomstord inleddes rapporterna av Klaus Wyser, Rossbycentret med Klimatprognoser för de kommande 10 åren. Han visade upp följande indelning av meteorologiska och klimatologiska förutsägelser efter tidslängden:

Nowcasting                        Några timmar
Väderprognoser                  1-2 dygn
5-dygnsprognoser               3-10 dygn
Säsongsprognoser               3-12 månader
Klimatprojektioner             20-100 år

Uppenbarligen finns här ett stort gap mellan säsongsprognoser och klimatprojektioner. Detta söker Rossbycentret överbrygga genom att utarbeta metodik för klimatprognoser 10 år framåt, dekadiska prognoser. Målet är alltså prognoser, inte projektioner som för tider över 20 år. Man kan inte vänta sej att dekadprognoserna blir lika detaljerade som väderprognoser, men om det blir möjligt att förutsäga medeltemperaturer för ett område som Sverige några år framöver är mycket vunnet.

Hur Klimatforskningen bidrar till mer produktiva skogar diskuterade Bengt Andersson från Skogforsk. Varmare klimat ger högre skogsproduktion, främst eftersom vegetationsperioden förlängs. Dock medför det också produktionshämningar, som ökad risk för vår- och försommarfrost. Detta kan förefalla märkligt, men orsakas av att vegetationsperioden väntas starta tidigare, då solen inte når så högt och nätterna fortfarande är långa med frostrisk. Eftersom träden är frostkänsliga under vegetationsperioden fås ökad skaderisk. Dock är vårt klimats träd med sin långa livslängd anpassade till klimatfluktuationer. För sitt förädlingsarbete har man valt en klimatmodell som ger uppvärmning, men reducerat denna till en kompromiss mellan persistens och modell. Förädlingen syftar till att nå
-                     Bättre robusthet över miljö och klimat
-                     Högre produktion
-                     Bättre stamvedsproduktion

Man väntar att skogen om 100 år ska

-          Ökat produktionen med 20-40%

-          Drabbas av mer skador från svampar och insekter

-          Utsättas för extremare väder

Diskussionen leddes av SMHIs forskningschef Pontus Matstoms. Han konstaterade att frågan OM man behöver anpassa sej till ändrat klimat är förlegad. Aktuell nu är HUR man ska anpassa sej. Beträffande klimatmodellerna ansåg representanter från länsstyrelser och kommuner att det var svårt att försvara sitt val av modell för politikerna. Vidare framhölls att snävare osäkerheter behövdes. Enligt Rossbycentrets chef Jones Colins bör scenarierna ses som en bästa gissning. Sannolikt kommer framtida modeller att visa större osäkerhet, beroende på att de blir mer realistiska. Modellernas tillförlitlighet togs inte upp, dessa användare accepterar dem och blundar för skillnaderna mellan prognoser och projektioner/scenarier. Detta måste nog ses som ett ändamålsenligt val för dem. Vad jag förstår är framtidsfrågor vitala för samhällsutvecklingen, men väldigt svåra, inte minst eftersom tillgängliga teorier är luddiga och omstridda. Undantaget är klimatet. Här är vetenskapen enig, bygger på fysikaliska lagar och garanteras av FN. Inga av samhällets planerare kan bygga på så säker grund som de klimatansvariga. Någon kritisk syn, som från skogsforskningen, kunde inte anas. Så länge AGW råder färdas de klimatansvariga i gräddfilen

Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet redogjorde Joakim Langner för. 2-gradersmålet från COP 15 i Köpenhamn står sej. Klimatkänsligheten ligger, som IPCC anger, med 70% sannolikt mellan 2 och 4,5 grader C. För  att med en sannolikhet av omkring 70% uppfylla 2-gradersmålet bör de globala utsläppen minska 50-60% till 2050 och bli noll till 2100. Vilket förefaller orealistiskt, inte minst eftersom ökningstakten de senaste åren varit den största upplevda, se fig. Nedgången 2008-2009 orsakades av den ekonomiska krisen.

november 30, 2011   23 Comments

Durban 2011 – Stockholm 1992

Till skillnad från COP 15 i Köpenhamn för 2 år sedan har vi har inte sett mycket i media från Durban. Bilden ovan ska vara från första dagen, och det omedelbara intrycket är att att det är ett väsentligt mindre möte än COP 15 (bild nedan).

Spot the scientist ? – Nej, jag skojar – det finns inte många här – ”the science is settled” är en självklar bisak, som garanterat inte ens kommer att beröras. Istället matar man delegaterna med färgglada skrifter som denna – med apokalyptiska budskap i koldioxidens skugga. Alla oväder och torkperioder tycks bero på den onda koldioxiden.

Sverige bidrar enligt uppgift officiellt med 45 personer, se exempelvis CG:s inlägg förra veckan.  Åtminstone någon eller några har väl varit med på alla eller nästan alla COP:s alltsedan begynnelsen. Själv har jag upplevt att lyssna till två av dessa svenskar – Bo Kjellén, på ett högst märkligt möte för ca 2 år sedan med Stockholmssektionen av Kemistsamfundet (intresserade kan läsa min berättelse här), och  departementsrådet Svante Bodin (på det här på TCS väldiskuterade Riksdagsseminariet för några år sedan, där också Spencer, Carter och Källén talade).

Trots kunskap om bakgrunden var det närmast surrealistiskt att lyssna till Bodin, eftersom att nå konsensus till ett förutbestämt mål inom IPCC-arbetet var så framträdande i hans framställning.  Han beskrev närmast lyriskt hur konsensus ökat mellan de påföljande fyra IPCC-rapporterna. Inom vetenskapen är annars ”konsensus” ett helt främmande begrepp.

IPCC är ett politiskt organ, skapat av FN år 1988. Fyra år senare, 1992 tillkom UNFCCC (FN:s klimatkonvention, som närmare 200 länder skrivit under sedan 1992).

UNFCCC:s målformulering inleds med att ”stabilisera atmosfärens koncentrationer av växthusgaser på en nivå som undviker farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet” (Objectives, Section 2 i dokumentet The Convention i nästa stycke). Och IPCC:s roll konsoliderades därmed till att leverera stöd för just denna aspekt (inte att bättre förstå klimatets ständiga variation).

Notera att 1992 års UNFCCC-dokument fortsatt är den övergripande ledstjärnan även i Durban. Någon som har läst det? Det finns på denna webbsida - ”Key Documents” – The Convention. Det är en rent bibellik text på 24 sidor. Läs och förskräcks. Var är vetenskapen?

”No reservations may be made”…, jo du.

Ändå är det bara en mild avspegling av vad man sökte få delegaterna att skriva under i Cancun för ett år sedan – ett bindande 180-sidigt dokument i ett överstatligt ramverk. Dokumentet och dess implikationer har insiktsfullt kommenterats här.

Minns någon att något överhuvudtaget hördes om detta i våra media då?

Vad tror ni att FN-byråkraterna drar fram denna gång? Journalister – var är ni?

 

november 30, 2011   36 Comments

Det verkar som om första dagen gick bra – so far so good

november 29, 2011   16 Comments

Slussen på bordet

Nej, det blev inget beslut om ombyggnad av slussen på Stockholms kommunalfullmäktiges sammanträde igår heller. Oppositionspartierna Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet begärde en bordläggning av ärendet.

Åren går och betongen vittrar sönder för varje dag. De som oroar sig för ökad nederbörd i framtiden med risk för höjda vattenstånd i Mälaren hade kanske sett fram emot ett beslut eftersom förslaget innebär att man fördubblar utloppskapaciteten från Mälaren Vi får väl förmoda att oppositionen inte tycker att det är så bråttom.

Bilden ovan kommer från ett elektroniskt kollage som DN tipsar om. Kollaget är sammansatt av hundratals bilder fotograferade av konstnären David Molander. Han har kallat sitt verk för City Heart och jag rekommenderar er verkligen att se detta. Zooma in på alla detaljer han har fått med, det är smått fantastiskt.

Bland mycket annat har han med en del av en mur från 1600-talet som man kan se när man åker gröna linjen mot Gamla stan. Jag har inte sett den här muren i verkligheten och hittar den inte i kollaget heller.

Men den finns ju där så kanske kan någon av TCSs läsare hitta den?      

 

.

november 29, 2011   26 Comments

IPCC-forskares häxjakt på tidskriftsredaktörer

Det här rör ett Climatgate 2.0-avslöjande som stormedia faktiskt har missat! (sarc/ off)

Redan i Climategate 1.0 fanns det e-mejl som antydde att klimatforskare, som jobbar i IPCCs inre krets och som driver agendan där (The Team), förde kampanjer för att förhindra publicerandet av skeptiska artiklar och för att få bort misshagliga redaktörer från klimatvetenskapliga tidskrifter. I Climategate 2.0 så har vi nu tillgång till hela korrespondensen om hur man planlagt och framgångsrikt genomfört en sådan kampanj – svart på vitt.

Det här handlar om tidskriften Climate Research och dess New Zeeländske chefredaktör Chris de Freitas. Denne hade nämligen begått det oförlåtliga misstaget att publicera en artikel där författarna W. Soon och S. Balinuas, 2003, ifrågasatte hockeyklubbans borttrollande av medeltidsvärmen. S&B menade att det tvärt om funnits varma perioder under de senaste 1000 åren som väl låg i nivå med dagens temperaturer. Inte helt förvånande så var Michael Mann mycket kritisk. Se också här.

Det är fyra långa inlägg där bloggen New Zealand Climate Change gått igenom hela korrespondensen som visar vilken oerhörd vikt team-forskarna fäster vid att göra klimatforskarvärlden kemiskt ren från all tänkbar kritik. Det får helt enkelt inte finnas några sprickor i muren. Klimatforskningen skall stå enig, åtminstone utåt sett. Det politiska imperativet att uppvisa en konsensus är uppenbarligen långt viktigare än att ge en sanningsenlig bild av det faktiska forskningsläget. Det alarmistiska budskapet om hur världen värms upp huvudsakligen av koldioxidproduktionen måste vara entydigt. Detta är ”The Cause” som alla rättrogna bör kämpa för enligt IPCC-teamet.

Man hisnar inför vilka medel som dessa s.k. ”klimatforskare” är beredda att ta till. Inte nog med att de själva klagar på de Freitas sätt att sköta tidskriften. De vill även mobilisera alla rättrogna klimatforskare världen över, samt redaktörer på Nature och Science, för att trycka på. Men inte nog med det, teamet vill dessutom få de Freitas sparkad från sitt universitet, University of Auckland.

Den som gjorde teamet uppmärksam på hur kättersk de Freitas verkade vara var Jim Salinger. Salinger arbetade på NIWA – motsvarigheten till SMHI i Sverige. Han hade varit elev på CRU vid East Anglia University och låg också bakom manipulationerna av temperaturkurvorna för Nya Zealand. Se vidare här. Han var mer än villig att förse teamet med material – mestadels skeptiska tidningsartiklar – som kunde misskreditera de Freitas i teamets ögon.

Ta en kopp kaffe (eller kanske något starkare som hjälper mot illamående) och läs igenom alla inläggen här, här, här och här.

Tyvärr har teamet inte slutat med sina påtryckningar på vetenskapliga tidskriftsredaktörer. Det senaste exemplet står Kevin Trenberth för, se här och här.

Ingemar Nordin

november 29, 2011   165 Comments

Arktiska folk och klimatet

Idag på DN debatt finns ett svar på artikeln i papperstidningen från den 26.11. Artikeln är skriven av tre professorer från Umeå och handlade om hur klimatet drabbar hälsan hos arktiska folk. Många av oss reagerade på det orimliga i att göra denna koppling och mitt svar är avsänt som ledamot i  Stockholmsinitiativet. Vi välkomnar en öppen debatt om klimatförändringarnas orsak och verkan.

november 29, 2011   19 Comments

Bilåkande bara för de rika

I dagens SvD finns en artikel om en ny rapport av Thomas Sterner, professor i miljöekonomi. Där hävdas det att höjd bensinskatt inte drabbar de fattiga.

–Flera av mina medförfattare var tveksamma till projektet eftersom de hade uppfattningen att en bensinskatt inte är bra för de fattigaste. Men resultatet är tydligast i de fattigaste länderna, där påverkas medel- och höginkomsttagare mest av skatten, säger Thomas Sterner.

Men de fattigaste har väl ingen bil?

–Nej, just därför påverkas de inte så mycket.

Tja, så kan man ju resonera om man tänker sig att de fattiga skall få en än högre tröskel för att kunna unna sig ”lyxen” och nyttan av att ha en egen bil.

november 29, 2011   31 Comments

Rullar in rullar på

 

Sveriges Radio och SVT är nästan roliga i sin iver att rapportera om klimatmötet. Det roliga är ju naturligtvis alla fantastiska överdrifter man får läsa, se och höra.

 

Så här skriver Ulrika Björkstén på SR hemsida:

”Den senaste sammanställningen av forskningsläget av FN:s klimatpanel, IPCC, kom för fyra år sedan, och nästa sammanställning är klar om cirka två år. Men i mellantiden kommer förstås en strid ström av enskilda vetenskapliga rapporter och mycket pekar på att uppvärmningen av jorden går snabbare och kan vara mer svårhejdad än vad man hittills trott.”

Det roliga är ju att det finns en länk snett till höger lite längre ner på samma sida som går till en artikel som SR vetenskapsredaktion skrev tidigare i år. I artikeln rapporterar de om Schmittner et al och den lägre klimatkänsligheten studien har kommit fram till. En svala gör ju självklart ingen sommar men den här studien är ju inte den enda som visar en lägre klimatkänslighet. Som alla som läser TCS redan vet har ju knappast uppvärmningen av jorden gått snabbare än vad man trott utan långsammare.

Två grava fel redan i första stycket alltså!

SVT har man valt en annan linje.  Här börjar man med en rapport från IEA (Internationella Energisamarbetsorganet) som menar att vi har svårt att nå 2-gradersmålet och skall istället rikta in oss på en temperaturökning på 3,5 grader. Resten av artikeln går ut i stort sett ut på att intervjua olika personer som berättar om vilka konsekvenser en sådan höjning skulle få. Den förste att bli intervjuad är, Johan Rockström som enligt SVT är en av Sveriges ledande klimatforskare.

Resten är ju svårt att säga något om eftersom det förmodligen är rätt. Skulle den globala medeltemperaturen gå upp 3,5 grad så är också jag övertygad om att ex glaciärer skulle börja smälta snabbare etc.

De har också en artikel på SVT där de går igenom vad som kan gå bra resp dåligt och konsekvenserna därav men den har ingenting med det vetenskapliga läget att göra, bara med det politiska. 

 

 

november 29, 2011   16 Comments

Flyg fula fluga, flyg!

 

Jag kikade in på sajten för klimatmötet i Durban och det är möjligt att jag är lite känslig men jag reagerade på att det var upplagt reklam för South African Airways precis bredvid en expo med titeln ”Save the future”. Jag förstår att meningen är att underlätta för dem som vill åka till klimatmötet men för mig blir det ändå motsägelsefullt.

Du skall låta bli att flyga för att rädda jorden i framtiden men om du flyger hit till Durban och klimatmötet räddar du jorden i framtiden. Borde de inte försöka se till att så få som möjligt flyger dit och istället är deltagande med hjälp av ny teknik, videokonferenser etc?

Är det verkligen rätt att mer eller mindre uppmana människor att flyga dit.

 

november 28, 2011   41 Comments