Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — januari 2012

Apropå gröna jobb

Vestas kursutveckling det senaste året

 

Några rubriker om Vestas de senaste tre åren:

Maj 2009           2000 medarbetare få gå

Augusti 2010     600 får lämna

Oktober 2010    Vestas sparkar 3000

Januari 2012     2335 sägs upp

Minns ni debatten om SAAB´s fabriker i Trollhättan som enligt Maud Olofsson skulle tillverka vindkraftverk? Jag citerar ur miljöaktuellt från den 24 februari 2009:

Professor: Realistiskt och angeläget att Saab blir vindkraftstillverkare

Industriexperter och vindkraftsbranschen menar att Maud Olofssons vision att Saab blir en vindkraftstillverkare är realistisk.

Förra veckan gick näringsminister Maud Olofsson ut i Aktuellt och pratade om framtiden för konkurshotade biltillverkaren Saab. En vision hon presenterade var en omställd produktion med mer miljöprofil. Hon pratade dels om el- och hybridbilar, men också om vindkraft.

Frågan många ställde sig var hur rimligt det är att Saab, eller någon annan aktör i Saabs fabriker, ska kunna ställa om från bil- till vindkraftstillverkning. Staffan Laestadius är professor i industriell ekonomi vid KTH. Enligt honom är Maud Olofssons uttalande fullt rimligt.

– Att Saab börjar tillverka vindkraft är i varje fall mer realistiskt än att Saab någonsin blir en lönsam bilfabrik. Dessutom är det betydligt mer angeläget för Sverige, säger han.

Vi får väl tacka försynen att Olofsson och Carlgren fick gå innan de lyckades rasera hela det svenska energisystemet.

 

januari 26, 2012   77 Comments

Vår pessimistiska syn på verkligheten

En liten rapport från Timbro som kom i denna månad tittar lite mer noggrant på svenskarnas syn på den allmänna utvecklingen. Det verkar som om media lyckas förmedla en bild som inte riktigt stämmer med verkligheten. Rapporten bygger på Demoskops djupintervjuer med 2 500 svenskar som ”förhoppningsvis” speglar samhällsmedborgarnas åsikter och attityder. Författaren sammanfattar resultaten av undersökningen som följer:

Svenska folket har överlag en pessimistisk syn på världens utveckling.

# En klar majoritet av alla svenskar tror att antalet undernärda är större nu än år 1980.

# En majoritet tror att den extrema fattigdomen ökat.

# 6 av 10 tror att utsläppen av koldioxid i Sverige ökat sedan år 1980.

# En majoritet tror att luftföroreningarna i EU-området tilltagit.

# 7 av 10 tror att mängden skogsmark har minskat i OECD-länderna.

Fakta pekar på det motsatta:

# Trots finanskrisen har antalet fattiga fortsatt att minska.

# I Sverige, och resten av EU, har luften aldrig i modern tid varit så ren som den är nu.

# Mängden skogsmark har ökat i OECD-länderna men det är Kina, som står utanför OECD, som står för den största ökningen.

# Samtidigt som Sveriges ekonomi vuxit kraftigt sedan 1990 har koldioxidutsläppen per person minskat.

# På ett område har utvecklingen gått åt fel håll de senaste åren: antalet undernärda har ökat, även om andelen har fortsatt minska.

Vad som är speciellt intressant är att 6 av 10 i Sverige tror att våra per capita utsläpp av CO2 har ökat sedan 1980 medan de i själva verket har minskat. Någon kan naturligtvis påpeka att om vi räknar utsläppen baserat på vår konsumtion, dvs även räkna med importerade varor, då stämmer säkerligen den bilden. Men det är naturligtvis inte det förhållandet som svaren återspeglar, utan snarare vårt dåliga samvete som göds av all information om CO2 och  ”galopperande” klimatförändringar. En del anser kanske att det är bra att vi tror detta, då blir mer benägna att acceptera strängare regler eller mer pålagor, vi får en högre acceptans för vindkraftverk etc. Det kan finnas en politisk poäng att folk har fel verklighetsuppfattning. Man kommer osökt att tänka på länder som Ryssland eller Vitryssland vars media är kontrollerad uppifrån eller snarare av självbevarelsedrift utövar självsensur.

Trots allt har tidningar och andra medier ”upplyst” oss svenskar om klimat, energi och CO2 med stor regelbundenhet de senaste decennierna varför okunskapen måste härröra från felaktig information. Det faktum att 90% har en tydlig uppfattning om hur mycket CO2 vi släpper ut relativt till 1980 visar på att vi har ”informerats” över öronen. Hans Rosling måste i detta avseende hedras för sina insatser att berätta för världen att allt faktiskt inte blir bara sämre. Sedan är det olyckligt att han annekterats av klimatalarmismen, ett område som han antagligen saknar större kännedom om.

Vi kan ju konstatera att TCS och andra skeptiska bloggar behövs som motvalskärringar i den strida strömmen av alarmistiska budskap. Kanske har vi inte alltid rätt, men Timbro-studien visar med all tydlighet att vi överskjöljts av felaktig information. Den naturliga frågan blir då, hur kommer sig detta, är den ”mastermindad” från olika miljöorganisationer eller från den gröna industrisektorn, kanske från politiker som kan vinna på frågan. Det är svårt att riktigt tro att svensken är så negativ i sin attityd att det enbart är enskilda negativa tolkningar av en balanserad information.

Författaren av rapporten är Johan Andréasson som är civilingenjör i Industriell ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola. Hans sammanfattande avlutande meningar är tankeväckande:

Människans historia är en historia om utveckling och framsteg. Människan är en problemlösare. Men låt då energin och kraften inriktas på att låta nya lösningar komma fram. För att kunna göra det behöver man en karta som överensstämmer med verkligheten.

Målet med rapporten är att bidra något till den utvecklingen. Världen blir bättre och bättre dag för dag. Med rätt insikt kan den bli ännu bättre, för alla.

 

januari 26, 2012   48 Comments

Berusade clowner

Måndagens Rapport i 19 30 sändningen innehöll chockerande nyheter om att fiskarna blir ännu dummare i slutet av detta sekel när de förväntade halterna av koldioxid fördubblats i havet. Sedan tidigare vet vi ju att politiker och delar av pressen redan drabbats inför blotta hotet av detta, men människor har ju en bättre förmåga till abstrakt tänkande och förmår reagera på hot redan i förtid.

Vi här på climatescam försöker hålla ett öga på vad som händer på klimat och energiområdet men antalet vetenskapliga artiklar är så pass många att vi bara kan lyfta fram och kommentera enstaka artiklar. Den aktuella studien som handlar om fiskar som ”kanske” simmar åt fel håll om hundra år var knappast något scoop, men en logisk uppföljning efter turerna med Håkan Juholt (smiley). Hans avgång kom efter att han åter sagt fel saker på fel plats, dvs simmat rakt mot sina fiender, kanske fick han för höga halter av CO2 under sin förlåt-mig-turné. Vi alla andas ju som bekant ut CO2. Detta var dock ingen riktig het nyhet, redan i början av 1990-talet blev råttor som andades höga halter av CO2 lite tokiga.

Min kunskap inom neurologi är mycket blygsamma men jag måste med tanke på det mediala intresset för denna upptäckt om de dumma fiskarna försöka att dels för min egen del och för er, läsarna sammanfatta artikeln och kommentera deras slutsatser. Det faktum att fiskars olika sinnen kan påverkas under inverkan av högre halter av CO2 var dock en ingen nyhet, en rapport om detta publicerades redan 2009 då författarna formulerade sin upptäckt som:

This study is exceptional in that it demonstrated that juveniles of the orange clownfish not only had their response to chemical cues altered by ocean acidification, but actually responses were radically reversed.

Vad som kommer att hända om koldioxidhalten stiger, haven blir mindre basiska, varmare etc  har växt ut som en stor gren i marinbiologisk forskning och antagligen kan vi förvänta oss en rad studier i framtiden. Så t.ex presenterades förra året en undersökning om att frökenfiskar simmade långsammare när vattnet blev 3°C varmare. Nyheten i den aktuella artikeln som rapport valt att belysa och som publicerades i ”Nature Climate Change” var att man presenterade en biokemisk förklaring till vad som sker i nervcellerna när de påverkas av förhöjda halter av CO2. Undersökningen gällde beteendet hos yngel av en art av clownfiskar Amphiprion percula och en frökenfisk Neopomacentrus azysron. Bägge är vanliga arter kring tropiska korallrevDen viktigaste slutsatsen är att:

When exposed to high CO2, marine fish regulate their acid–base balance to avoid acidosis by accumulating HCO3, with compensatory reductions in Cl. We propose that these regulatory changes in HCO3 and Cl levels during high-CO2 exposure render some GABA-A receptors excitatory, thereby affecting behaviour and causing dramatic shifts in sensory preferences.

Experimentet bestod i korta drag av att placera yngel av respektive art i olika behållare, en grupp i ”normalt” havsvatten och andra i vatten med förhöjda värden motsvarande med vad IPCC förespår är havens pH om hundra år. De som utsatts för de höga CO2 värdena uppvisade ett ”felaktigt” beteende på så vis att de inför doftämnen av en predator simmade emot istället för att undvika det potentiella hotet, och frökenfiskarna fick sämre förmåga att göra snabba koordinerade slag som är viktigt för ett fiskstim.

Det handlar om att när små fiskyngel med stor rörlighet och relativt stor syreupptagningsförmåga får förhöjda halter av CO2 i kroppen, dvs fler vätejoner och därmed surare miljö, så störs balansen mellan vätekarbonatjoner och kloridjoner i hjärncellerna. Dessa joner agerar som signalsubstanser mellan GABA-A receptorerna  (gammaaminosmörsyra) hos hjärncellerna. Om för få kloridjoner släpps ut genom de små jonkanalerna i membranet blir cellerna ” speedade”. Den lugnande, eller hämmande effekten slås ut, och fiskarna tar fel beslut. Detta visades genom att fiskynglen återfick sitt normala beteende efter det att ett ämne Gabazine, som hämmar GABA-A receptorerna tillfördes i vattnet. Gabazine är ett kemiskt ämne som används inom medicinsk forskning men som inte har en funktion i naturen. Forskning om nervcellernas signalsubstanser och hur man kan sätta på och stänga av olika reaktioner har varit länge varit ett hett område för medicinsk forskning. Artikel framhåller att reaktionen hos GABA-A recptorerna kan ha stor betydelse för hur olika marina djur kan komma att förändra sitt beteende i framtiden. Detta ”faktum” är också det som Rapport tar fasta på och studiens resultat presenteras också på så sätt att ett reellt hot tecknas upp inför framtiden.

I studien finns dock ett antal möjligheter eller reservationer inför vad som också kan hända. Dessa fiskar lever under sitt yngelstadium ute på öppna havet där det knappast är troligt att pH värdet kommer att sjunka till de nivåer av partiellt CO2 tryck som här nämns nämligen 900 µatm viket motsvarar drygt 900 ppm i luften, dvs mer än dubbelt så höga halter som vi har idag (ca 390 ppm), Författarna skriver i sina avslutande diskussion att:

Även om fiskarna i sina yngelstadier antagligen kommer att uppleva relativt stabila CO2 värden som är i balans med atmosfären under deras pelagiska period på den öppna oceanen, så kanske de de kommer att uppleva betydande fluktuationer över dygnet (partiellt CO2 tryck) när de har etablerat sig på reven, som närmar sig de nivåer som de höga värden som vi har använt oss av i vår studie.

Vidare sägs att:

Individuella variationer i beteendemönstret har observerats vid intermediära CO2 nivåer (700 μatm) som kunde utgöra grund för en selektion för CO2 toleranta individer. Men ärftligheten hos denna variation, och den potentiella förmågan att anpassa sig är idag okänd.

De vuxna fiskarna, när de etablerar sig kring korallrev har en stor tålighet för varierande pH värden, vilket vi diskuterat tidigare här på TCS. Dock är det naturligtvis viktigt att ynglen har ett fungerande och adekvat reaktionsmönster för att överleva. Det är också så att det partiella CO2 trycket i havens ytvatten uppvisar stora variationer, mellan 150 µatm till 750 µatm redan idag.

Med andra ord, vad studien visar är att fiskyngel uppvisar beteendeförändringar vid värden 900 μatm som de inte kommer att genomleva de närmsta 100 åren, men som kan komma att inträffa periodvis på och omkring korallreven när de etablerat sig där. Samtidigt vet vi att dessa fiskar redan idag är anpassade som vuxna för stora variationer. Detta skall ställas mot den drastiska formuleringen i rapport som öppnade inslaget:

De ökande utsläppen av koldioxid kommer inte bara innebära att det blir varmare utan också leda till att djuren i hav och sjöar ändrar sitt beteende, det låter som en dålig historia men det är sant.

 SVT rapportering om klimatförändringarna lämnar ett och annat att önska. Och det kommer att bli fler häpnadsväckande nyheter om CO2 och havens fiskar. Korallreven är tropikernas isbjörnar, älskade av alla. Där sker nu mycket forskning i avseende att bevisa att CO2 är en giftig gas som måste regleras med alla medel.

 

januari 25, 2012   94 Comments

Klimatet lågprioriterat i USA

Enligt senaste opinionsundersökningen från Pew Research Center så prioriteras klimatfrågan allt lägre av de amerikanska medborgarna. Av 22 områden så ligger detta lägst på skalan med sina 25% som fortfarande tycker att det är en viktig fråga. I topp ligger, kanske inte helt oväntat, saker som ekonomin, jobb, terrorism och budgetunderskott. Men även energipolitiken ligger högt, och där kan man faktiskt notera en liten uppgång under 2011.

Det skulle inte förvåna mig om Obamas starka betoning (via EPA) av klimatfrågan, samtidigt som republikanerna tar avstånd, blir en ganska viktig tungan-på-vågen-fråga i det slutliga presidentvalet i höst. I Kanada blev ju den skeptiska hållningen, i kombination med att satsa på konkurrenskraftig energi och hållbara jobb, ett framgångsrecept.

Ingemar Nordin

januari 24, 2012   13 Comments

Det omöjliga argumentet

I ett avseende har vi skeptiker en omöjlig uppgift – de mest styvnackade protagonisterna för AGW kommer vi förmodligen aldrig att kunna övertyga. Om allting annat sviker, om temperaturen inte bara ligger stilla utan även börjar sjunka kraftigt, om havsnivåerna inte bara slutar stiga, utan t.o.m. börjar sjunka, om alla jordens glaciärer plötsligt börjar växa – så kommer de ändå att hålla fast.

Det argument vi kommer att ha svårast att komma förbi är argumentet om klimatets tröghet. De kanske måste medge att de naturliga variationerna spelar en något större roll än vad modellerna hittills antagit, så att modellerna kanske måste ta mer hänsyn till dessa, men dels kommer de att fullständigt lita på IPCC (ett öppet sinne är ju som Naomi Oreskes så tydligt talat om för oss inte rätt attityd i klimatfrågan – vi måste ju lita på den samlade vetenskapen), dels vet de att den ökande koldioxid-halten kommer att höja jordens medel-temperatur. Att temperatur-förändringar klimathistoriskt sett alltid föregått koldioxid-förändringar spelar ingen roll. Eftersom det tar några tusen år att gå ifrån en istid till en mellanglacial eller tvärtom innebär det att koldioxidhalten kommer att hinna förändras innan förändringen är fullbordad – och då kommer en övertygad protagonist alltid att kunna hävda att förändringen sattes igång av någon okänd anledning – men det som fick den att fullbordas var just koldioxid-förändringen.

Det som gör trögheten till det omöjliga argumentet är att man inte behöver tala om hur länge en förändring kommer att hejdas. Haven har en sådan enorm värmekapacitet jämfört med atmosfären att det alltid kommer att kunna hävdas att det är där som värmen gömmer sig.

Vårt enda hopp är att när trögheten blir det enda återstående argumenten så kan en antagonist påpeka att i så fall går förändringen tydligen så långsamt att talet om att naturen inte hinner anpassa sig klingar en aning ihåligt.

Jag vill dock påpeka att det förmodligen är åtminstone nästan lika omöjligt att övertyga en benhård antagonist. Även om temperaturen plötsligt skulle stiga en grad på ett decennium, så skulle en riktig antagonist kunna hitta ett antal möjliga förklaringar. Jag kan inte se hur man någonsin kommer att kunna bevisa att en eventuell uppvärmning verkligen beror på en förändring av koldioxidhalten.

Förutom övertygade pro- och antagonister finns det dock såväl vanliga människor som politiker (som förhoppningsvis inte alla bundit upp sig). När det gäller dessa så kommer förmodligen inte klimatet utan vädret att bli avgörande. Om temperaturen de närmaste åren ökar med upp emot 0,3 grader så kommer inga skeptiska argument att hjälpa och om temperaturen verkligen sjunker med åtminstone 0,2 grader – och om detta blir allmänt känt – så kommer luften att långsamt pysa ut ur klimatbubblan. Eftersom ingen av oss vet hur det kommer att gå, så kan vi bara vänta och se. Det vi måste hoppas på är att inte en vansinnig klimatpolitik under tiden gjort jorden obeboelig.

januari 24, 2012   87 Comments

Vill du lyssna på Johan Rockström?

 

Ja då kan du komma till ett klimatmöte med rubriken:

Är världen beboelig om 100 år?

Onsdag 25 januari 18:00 – 19:00

ABF-Huset,  Sveavägen 41
Inträde 60 kr
   
”Ett möte kring klimatutveckling och jordens resurser. Koldioxidutsläppen ökar, den biologiska mångfalden minskar, naturmiljöerna utarmas, olja och vatten sinar, viktiga metaller blir bristvara… Har mänskligheten förmågan, tekniken, ekonomin och politiken för att klara hoten? Medv: Johan Rockström, John Hassler, Fredrik Hedenus, Anna Lindstedt, Kristina Persson. Samtalsledare Ulf Wickbom.”
 

januari 23, 2012   77 Comments

I klimatfrågan är ”ett öppet sinne” fel

I ett nytt inlägg kommenterar Judith Curry en artikel av Naomi Oreskes. Ett utdrag ur artikeln och Judiths kommentar finns här

 

januari 23, 2012   15 Comments

Svaga argument

I mitt senaste inlägg ”Argumenten för AGW” beskrev jag (efter bästa förmåga och så ärligt jag kunde) de argument jag kände till för att en ökande koldioxid ska leda till en antropogen global uppvärmning. Det fanns ett antal kommentarer till mitt inlägg, men ingen kommentar som klart utsade att jag missat något centralt argument. Jag skrev också att något som alla vi skribenter på TCS vet, är att argumenten för att atmosfärens koldioxid driver klimatet är mycket svagare än vad de flesta tror. Den meningen kanske borde ha förtydligats i det att även om argumenten är svagare än vad de flesta tror, så är de flesta av oss öppna för att förändringen av koldioxidhalten kan ha en viss påverkan – däremot är det uppenbart att argumenten för CAGW är mycket svaga.

Innan jag går in på huvudfrågan, nämligen hur stor uppvärmning som t.ex. en fördubbling av koldioxidhalten skulle ge, så vill jag passa på att bemöta en helt annan typ av argument, nämligen de som handlar om lokala förändringar. Detta gäller t.ex. påståendet att ”alla glaciärer i Himalaya minskar” eller att det blir ”fler orkaner i Mexikanska Golfen” eller det allra vanligaste – snart kommer Norra Ishavet att bli isfritt (åtminstone mot slutet av somrarna). Det som kan sägas om dessa argument (förutom att de flesta är minst sagt överdrivna) är att även om dessa effekter skulle kunna bero på att det någonstans under en del av året nu faktiskt är lite varmare än vad det varit tidigare, så handlar de alla om hur värmen fördelar sig över jorden. Eftersom koldioxiden är ganska jämnt fördelad i atmosfären så är det svårt att hävda att den i sig själv påverkar hur värmen kommer att fördelas. Jag kan i och för sig acceptera att om koldioxiden värmer jorden så kommer effekten främst att märkas vid ”höga breddgrader” så att det exempelvis blir en större uppvärmning i Skandinavien än i Afrika – men i så fall så ska uppvärmningen också kunna avläsas genom att medeltemperaturen för hela jorden ökar.

Vi som är skeptiska till koldioxidhypotesen är vanligen helt på det klara med att klimatet (såväl lokala klimat som sådana globala storheter som medeltemperatur) alltid är föränderligt, och många av oss inser/anser också att människan kan ha en stor lokal klimatpåverkan – främst genom förändrad markanvändning. (En av  mina favorit-hypoteser är att en del översvämningar i Kina kan bero på nedhuggning av regnskogar på Borneo. Anledningen till detta är främst att eftersom regnskog lär har en viss förmåga att nedkalla regn över sig själv, så kan avskogningen innebära att den fuktighet som med monsunen kommer via Borneo in mot Asien inte regnar ner över Borneo utan istället når in mot Asien där den inte släpps ner förrän den kommer in mot bergen i Tibet.)

Det jag främst vill hävda är därför att argumenten för påståendet att vår förbränning av fossilt kol kommer att leda till en klimatkatastrof är svaga. Lite elakt så kan huvudargumentet för att koldioxiden värmer beskrivas som att i de datormodeller där en ökning av koldioxidhalten förutses leda till en uppvärmning så kan inte uppvärmningen mellan 1980 och 2000 förklaras om man tar bort koldioxidens drivande effekt.

Men som Pehr Björnbom i flera sakliga och initierade inlägg visat så skulle t.o.m. antagandet att hela uppvärmningen om 0,8 grader sedan den förindustriella tiden före 1870 beror på ökningen av koldioxidhalten så skulle detta inte leda till mer än ungefär en och en halv grads uppvärmning vid en fördubbling av koldioxidhalten.

Eftersom det finns andra faktorer såsom ökad solaktivitet och minskad molnighet som förmodligen också bidragit till uppvärmningen , så är det rimligt att anta att dessa faktorer står för ungefär hälften av uppvärmningen. I så fall så skulle en fördubbling ge en uppvärmning av knappt en grad (varav alltså hälften redan skett). Det skulle också innebära att de ”naturliga” (läs icke-antropogena) effekterna bidragit med c:a en halv grad. Om dessa effekter sedan verkar åt andra hållet så skulle de helt kunna förta effekten av koldioxidökningen.

Men låt oss ända anta att det är koldioxiden som orsakat uppvärmningen. Eftersom det inte skett någon ”statistiskt signifikant” uppvärmning de senaste 13 åren så har det nu tagit mer än 140 år för en uppvärmning på 0,8 grader. Med den takten så kan vi hoppas på en uppvärmning med ytterligare 0,8 grader till år 2150. (Trots att jag är Vasaloppsåkare så ser jag ändå en långsam uppvärmning som en klimatförbättring : )

Jag har för övrigt noterat att det börjat smyga sig in protagoniströster som nämnt att temperaturen redan stigit en grad och jag börjar ana att det om ett tag kommer att finnas de som sätter upp en förvånad min

”2 grader från 2000 till 2050 – nej det menade vi ju inte,
det vi menade var att vi skulle kunna höja temperaturen
med 2 grader från 1870 till 2050 – fast risken är förstås
att vi inte klarar det målet heller.”

januari 23, 2012   28 Comments

Söndagsdikt 22/1 2012

(Konstnären Kjerstin Krantz)

Månskära, Solskärva

 

Se Sunna jagad av Skoll

rasar hastigt på himlen

av blodrunor sargats har

Måne, Mundilfares dotter

med Hate i hasorna

hastar så modigt efter

Alfrödul driver Allsvinn

Rimfaxe rider i natten

men

Månegarms käftar tuggar

Nej, på den gamla fornnordiska tiden hade de inte riktigt fysiken rätt till varför solen och månen går upp och ner men det gjorde (och gör) de ju ändå.

januari 22, 2012   9 Comments

Newt Gingrich for president?

Newt Gingrich vann i stor stil republikanernas primärval i South Carolina i natt med 40 % av rösterna. – Obama är så svag att han får Jimmy Carter att verka stark uttalade han efter segern.

Vad vet vi egentligen om Newt Gingrich angående klimatfrågan? Han anklagades i en debatt för ett tag sedan för att han 2008 accepterat en inbjudan från Al Gore att delta i en reklamsnutt för klimatet tillsammans med bla Nancy Pelosi. Detta har han enligt uppgift djup ångrat och 2011 yttrade han att ”detta är den enskilt dummaste sak jag någonsin gjort”. Han tror uppenbarligen inte på klimatmodeller utan pekar hellre på jordens naturliga klimatvariationer.

2007 meddelade Gingrich att han skulle stödja ett ”cap and trade” för utsläpp av koldioxid. Han har dock senare ändrat sig och sagt att ett sådant system skulle leda till korruption och ha en kraftigt negativ effekt på ekonomin.

Vad vet vi om Gingrich i denna fråga egentligen? Vågar vi hoppas på ett klokt internationellt ledarskap med Gingrich som USA:s president? Vilka chanser har han att verkligen bli presidentkandidat och vinner han mot Obama?

 

januari 22, 2012   43 Comments