Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — maj 2012

EUs svaveldirektiv

Här följer ett gästinlägg av Jarl Ahlbeck, teknologie doktor, docent i miljövårdsteknik, och forskare om bl.a. rökgasavsvavling:

Om svaveldirektivet för fartyg

Enligt EU:s svaveldirektiv, som i sin tur baserar sig på internationella sjöfartsorganisationen IMO:s överenskommelse, begränsas svaveldioxidutsläppen redan år 2015 för fartyg i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen till att motsvara endast 0,1 procent svavel i bränslet, ett mycket strängt krav. EU-parlamentet gav nyligen sitt slutliga bifall till direktivet.

Ryssland har undertecknat IMO-överenskommelsen, men har hittills inte lagt två strån i kors för saken. Däremot pågår full aktivitet i Finland. Att Vikinglinjens nya fartyg ska drivas med LNG (svavelfri naturgas i vätskeform) är en följd av direktivet.

När svavel brinner bildas svaveldioxid, som med luftens fukt bildar svavelsyrlighet och svavelsyra, vilket ger sura regn. Detta var ett allvarligt problem på 1970-talet, men är numera praktiskt taget eliminerat i Europa med hjälp av naturgas, kärnkraft och reningsanläggningar, vilka dock är alltför skrymmande för fartygsbruk.

Som forskare i rökgasavsvavling har jag ingenting emot att fartygstrafiken minskar sina utsläpp. Men år 2015 är alldeles för tidigt. Dagens reningsteknik är för dyr för äldre fartyg. En allmän övergång till LNG spelar ryska Gazprom i händerna. Det kommer snabbt att bli brist på lågsvavlig olja.

De som klagar på att direktivet ökar exportindustrins transportkostnader (med 50 procent!) bemöts med argumentet att industrin ”alltid har gnällt över miljökrav, men ändå anpassat sig”. Men dels är miljöläget i dag långt bättre än förr. Direktivet ger en utsläppsminskning av marginell betydelse till enorma kostnader. Dels är det ett faktum att en stor del av fabriksnedläggningarna i Finland på 2000-talet berodde på de höga transportkostnaderna. Se Esa Hämäläinens doktorsavhandling 2011 vid Åbo Universitet.

Ett annat argument för direktivet sägs vara att det ”skapar sysselsättning i miljöteknik”. Men olönsamma gröna arbetsplatser minskar de industriella arbetsplatserna, framtvingar hårda rationaliseringar och flyttning av fabriker utomlands. Enligt en spansk undersökning [tidigare uppmärksammad på TCS] förintar varje ny arbetsplats inom vindkraftssektorn 2,2 industriella arbetsplatser.

Den gröna teorin följer i detta den klassiska ekonomiska teorin att det är bra för sysselsättningen om pojkar krossar fönsterrutor, eftersom glasmästerierna får mer arbete.

Ett argument med tunga moraliska övertoner är att svaveldirektivet ”sparar tiotusentals dödsfall” och därmed ger en ekonomisk nytta som är ”sexton gånger högre än direktivets kostnader”.

Ett sådant argument borde väl ha stöd i vetenskapligt granskade publikationer? Nej, EU-kommissionen utnyttjar en konsultfirma vid namn AEA-technology, som är en privatiserad utlöpare från Englands atomenergikommission. I denna firma lever begåvade universitetsforskare flott på frikostiga EU-uppdrag. Men de flesta saknar ”verklig” arbetserfarenhet. De konstruerar teoretiska miljökonsekvensanalyser och ekonomiska följder för olika framtidsscenarier vad beträffar t.ex. klimatförändring och luftföroreningar. De sliter sig från sitt tangentbord bara då det vankas resa till någon klimatkongress.

Många miljöforskare är teknokratnördar med bristfällig allmänbildning, dålig insikt i historiska och sociologiska mekanismer, men med stor tillit till sin egen förträfflighet.

De rafflande uppgifterna om svaveldirektivets välsignelse skapas av en kedja av datoriserade matematiska modeller, se här.

- Man använder en ”hälsomodell” över sambandet mellan luftens svaveldioxidhalt och förekomsten av luftvägsinfektioner. Modellerna bygger på statistik från tider då svaveldioxidutsläppen (och luftens svaveldioxidhalt) var 10-60 gånger högre än i dag. Att hög svaveldioxidhalt i luften oftare förekom i regioner med större fattigdom och sämre hälsovård vet denna modell ingenting om, och extrapolationen till låga halter är givetvis en ren gissning.

- Sedan används en atmosfärisk ”spridningmodell” enligt vilken en minskning av   fartygens utsläpp enligt direktivet kan åstadkomma en ca tioprocentig minskning av luftens svaveldioxidhalt i Nordeuropa. Denna modell är den enda någorlunda vetenskapliga länken i kedjan.

- Därefter sätter man in resultatet från ”spridningsmodellen” i ”hälsomodellen” som är extrapolerad ner till låga halter, och då finner man att direktivet minskar sjukdomsfallen i EU27 med 9.748 sjukdomsfall per år. Det är inget teknologskämt att AEA ger siffran med en persons (!) noggrannhet. Eftersom en del av de insjuknade senare antas dö i förtid, räddar direktivet därmed enligt AEA tiotusentals liv. Vilket räknat i pengar sägs vara sexton gånger mera värt än vad direktivet kostar.

Luftens svaveldioxidhalt är efter alla industriella miljardinvesteringar i miljöteknik emellertid redan så låg, att effekterna av direktivet knappast har någon korrelation alls med hälsan. AEA-resultaten är digitaliserade fantasier. Verkliga siffror är däremot att 1.300.000 personer varje år skadas i trafikolyckor inom EU. Av dem avlider 39.000. I stället blir den ökning av långtradartrafiken som nu tvingas fram ett tungt argument mot svaveldirektivet. Biltransporter mångdubblar dessutom oljeförbrukningen per transporterat ton jämfört med fartygstransport.

Eftersom exportindustrins aktivitet (Finland och Sverige är extra beroende av fartygstransporter) minskar på grund av höga transportkostnader, förvärras arbetslösheten och samhället förlorar resurser för bland annat hälsovård. Inga sådana faktorer beaktas av miljönördarnas datorer.

Finlands tidigare miljöminister Satu Hassi (grön), miljöutskottets rapportör till EU-parlamentet, spelade en stor roll för att genomdriva den snabba tidtabellen.

Jarl Ahlbeck

Miljöfara

maj 31, 2012   22 Comments

Miljöaktuellts journalistik

 

Miljöaktuellt verkar ha journalister som använder metoden ”Kolla aldrig en källa, den kan visa sig vara felaktig”. De skrev tidigare i veckan en artikel med rubriken:

IEA varnar: Vi är på väg mot sex grader

Artikeln handlar om en preliminär rapport som IEA, International Energy Agency, släppte 24 maj. Rapporten redovisar hur stora världens utsläpp av CO2 var 2011 i preliminära siffror som kan komma att justeras.

Miljöaktuellt skriver att chefsekonomen på IEA, Fatih Birol i svensk översättning gjorde följande uttalande till Reuters:

”Trenden är perfekt i linje med en temperaturhöjning på sex grader Celcius, vilket kommer att ha förödande konsekvenser för planeten”.

Men enligt Reuters sa han i själva verket såhär (min fetning):

”When I look at this data, the trend is perfectly in line with a temperature increase of 6 degrees Celsius (by 2050), which would have devastating consequences for the planet”

Att temperaturen skulle stiga från en förindustriell nivå med sex grader till år 2050 är naturligtvis helt orimligt.  Det hade varit på sin plats att ringa eller maila till Fatih Birol för att kontrollera uppgiften. Reuters hade kanske missförstått honom på något vis?

Men nej, istället valde de att klippa i det översatta citatet så att det inte framgår att det handlar om sex grader fram till år 2050. , dvs om 38 år!

Journalistisk heder någon?

 

maj 31, 2012   135 Comments

Wijkman vs Bern

Igår, tisdagen den 29/5,  hölls debatten mellan Anders Wijkman och Lars Bern på Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm. Rubriken för debatten var ”Gör klimatpolitiken skada eller nytta?”. Enligt min uppfattning blev det inte så mycket en politisk diskussion utan mer om var vetenskapen står. Ni kan se själva i filminspelningen.

Anders Wijkmans inledningsanförande kom tydligen inte med på filmen men i korthet menade han att de bägge debattörerna har en samsyn om mycket men inte just vad gäller klimatfrågan. Anders menade att ingen vet vilken klimatkänslighet en fördubbling av koldioxid i atmosfären ger förrän imorgon men att det finns en risk som vi ska ta på allvar. Alla de indikationer som forskarna har menat skall hända har också hänt. Temperaturen ökar, Arktis smälter och havsnivån stiger. Dessutom ger en övergång till ett fossilfritt samhälle andra fördelar som oberoende av oljeländer, hälsa, fler jobb och vi behöver inte tänka på Peak-oil.

Lars Bern berättade om hur hans intresse för klimatfrågan startade. Han läste en annonskampanj för etanol där bl a Naturskyddsföreningen medverkade. Lars skrev då ett mail och påtalade att detta med etanol inte är förenligt med ett hållbart samhälle enligt honom.  Till sin förvåning fick han ett väldigt oförskämt svar. Lars skrev då en debattartikel i SvD:s Brännpunkt där han blev hårt angripen. 

Lars betonade att stora delar av den vetenskap som presenteras i IPCCs rapport bygger på matematiska modeller och att dessa är ytterst bristfälliga. Lars tog upp några påståenden i Wijkman och Rockströms bok ”Den stora förnekelsen” som han menar inte stämmer som att en grön omställning skulle ge fler jobb, att larm om klimathotet inte får tillräckligt mediautrymme mm.

Sedan började en kort debatt som ni kan titta på själva och därefter var det frågestund. Publiken fick då möjlighet att ställa en fråga till Lars eller Anders. En kvinna blev väldigt upprörd och frågade Lars hur han kan säga att det inte är farligt? Hon kom aldrig ur denna sin upprördhet under resten av debatten och vi andra fick hyscha ner henne flera gånger. En man som tidigare varit för sol och vind hade börjat läsa på i klimatfrågan och ”aldrig blivit så förbannad i hela liv”. Han blev också rätt upprörd och sa;

- Allt är ett jävla skit!

Anders tyckte att uppförandet var mycket dåligt och att mannen borde ha respekt för en man som som han som har arbetat med miljö och klimat så länge. Kanske skall man ha respekt för att människor blir upprörda om de känner sig lurade också tänkte jag.

maj 30, 2012   22 Comments

97% konsensus och hur man bluffar med statistisk del 1

Hur många gånger har du inte läst i gammelmedia eller sett på Svt att forskarna är eniga om globala uppvärmningen. Debatten är över. 2500 av världens ledande forskare i IPCC kan inte ha fel. Och så vidare. Jag ska nu gå igenom de vanligaste missförstånden och bluffarna. Idag ska vi ta tag i bluffen om att 97% av forskarna anser att det är människan som i huvudsak står bakom globala uppvärmningen.

Först några ord om statistik och undersökningar. Genom att formulera frågorna på rätt sätt samt välja urvalsgrupp och selektering kan i stort sett vilket resultat som helst ordnas. Ett känt ordspråk är – det finns tre slags lögn: lögn, förbannad lögn och statistik.

Tillbaka till de 97 procenten. I kommande artiklar ska vi ta upp andra siffror politikerna bluffar med såsom Oreskes undersökning och de 2500 IPCC-forskarna. De 97% kommer från en undersökning som University of Illinois genomförde 2009. De använde en online undersökning och från början var 10257 vetenskapsmän tillfrågade. Resultaten var tydligen inte nöjaktiga så undersökningen krymptes till en liten grupp på bara 77 forskare varav 75 ansåg att människan bidrog till klimatförändringarna. 75/77 = 97.4 dvs ungefär 97%.

I urvalsprocessen så uteslöts först alla forskare som ansåg att solen eller planeternas rörelser bidrog till klimatförändringarna. Då återstod 10257 forskare inom områdena geologi, oceanografi etc. Sen gick man inte på meriter utan var man arbetade (en akademisk eller statlig institution).

Själva undersökningen var gjord så att den skulle gå snabbt att svara på och genomföras online. Ändå svarade bara 3146 eller 30.7%. Frågorna var:

1. When compared with pre-1800s levels, do you think that mean global temperatures have generally risen, fallen, or remained relatively constant?

2. Do you think human activity is a significant contributing factor in changing mean global temperatures?

Jag känner ingen skeptiker eller alarmist som skulle svara annat än att temperaturen har ökat på första frågan. Det är klart att det är varmare nu än på 1700-talet. Ändå svarade bara 90% stigit på fråga 1. Det finns en oklarhet i fråga 1 – vad menas med pre-1800? På vikingatiden var det betydligt varmare, likaså under andra perioder. Det är också pre-1800 tal.

Även andra frågan är oklar. Vad menas med significant? 10%, 30%, 50%, 90%?

På den andra frågan svarade 82% av första urvalet att människan väsentligen bidragit till globala uppvärmningen. Men detta nöjde sig inte de som genomförde undersökningen med. En av fem trodde ju inte på ”konsensus” som då inte skulle vara något konsensus. Så man gjorde en extra selektering och tog bara med dem som själva identifierade sig som ”klimatforskare”. Kvar blev nu 77 godkända svar från de som ansåg sig vara klimatforskare och av dessa svarade 75 ja.

Bland meteorologer svarade endast 64% (23 av 36) och bland geologer 47% (48 av 103) ja på fråga två.

Så bluffar man med statistik. Den som påstår att 97% av världens forskare anser att människan ligger bakom globala uppvärmningen och konsensus råder har inte mycket att hämta från denna undersökning.

Referens: http://probeinternational.org/library/wp-content/uploads/2010/12/012009_Doran_final1.pdf

 

 

maj 30, 2012   42 Comments

Debatten fortsätter i Corren

Bild: Ola Högberg

Min artikel om de nya rönen inom klimatvetenskapen fick mothugg från Katarina Losjö, hydrolog och klimatkommunikatör, som menar att klimatläget är allvarligt:

Vi har i dag tillräckligt med kunskap för att kunna inse att läget är allvarligt och att många människor redan i dag drabbas av väderkonsekvenser av det slag som forskarnas modeller visar kommer att bli mer vanliga i framtiden. Därför måste vi gå från ord till handling och arbeta för att bromsa koldioxidutsläppen

Jag svarar henne idag att klimatlarmen är inte vetenskapligt befogade:

Att oroa sig för koldioxiden i atmosfären är helt onödigt som jag ser det. Koldioxid är bra för växtligheten, och om den ökar temperaturen lite grand så är inte heller det någon nackdel. Fler nordliggande jordar i till exempel Sibirien och Kanada blir odlingsbara. Koldioxiden gynnar också fotosyntesen vilket gör att skogar och buskar växer bättre även i torra områden.

Ingemar Nordin

Uppdatering 1: Katarina Losjö svarar igen. Tyvärr refuserades min replik på hennes inlägg.

maj 29, 2012   86 Comments

Det logaritmiska sambandet

De som följt klimatfrågan en längre tid har alla hört talas om ”det logaritmiska sambandet”. Exempelvis brukar klimatkänsligheten anges som den temperaturökning som följer av en fördubbling av koldioxidhalten. Däremot kanske inte alla vet vad detta logaritmiska samband beror på.

Förklaringen är i själva verket oerhört enkel. Vad det handlar om är att den höjd där antalet koldioxidmolekyler per volymsenhet blivit tillräckligt låg höjs när koldioxidhalten ökar. Eftersom temperaturen avtar med höjden så försöker koldioxidmolekylerna på den nya höjden att stråla lika mycket som de tidigare gjorde på en något lägre höjd – men eftersom det inte är tillräckligt varmt så klarar de inte det. Detta leder till en uppvärmning som måste gälla hela luftmassan.

Det som ger det logaritmiska sambandet är att lufttrycket, och därmed också mängden koldioxid, avtar exponentiellt, medan temperaturen avtar linjärt.

För att beskriva sambandet så ska jag ge ett räkneexempel, med enkla siffror, men med värden som inte ligger alltför långt ifrån de korrekta. Även om de siffror jag väljer ligger någorlunda nära de korrekta så vill jag inte påstå att de svar som jag räknar ut är riktiga – det enda syftet med denna lilla räkneövning är just att påvisa hur ett exponentiellt avtagande av lufttrycket och ett linjärt avtagande av temperaturen ger ett logaritmiskt samband mellan koldioxidhalt och uppvärmning. Jag vill också påpeka att jag räknar inte med några återkopplingar – varken positiva (som skulle förstärka effekterna) eller negativa (som skulle motverka dem).

Ett exponentiellt avtagande betyder exempelvis att om lufttrycket på 1 kms höjd minskat till 10/11 av lufttrycket vid markytan så minskar det till (10/11)2 på 2 kms höjd och till (10/11)5 på 5 kms höjd. (Detta är ganska nära det verkliga värdet som dock är att lufttrycket avtar med ungefär 13 % per km.)

Låt oss nu anta att koldioxidhalten är 400 ppm och att emissionshöjden för denna koldioxidhalt är 5 km. Om nu koldioxidhalten ökar till 440 ppm, d.v.s. med 10 % eller till 11/10 av det föregående, så måste vi upp ytterligare en km för att få ner koldioxidtätheten till den föregående nivån. För varje ökning med ytterligare 10 % så måste vi upp ytterligare en km. (Detta beror helt enkelt på att

400 x(10/11)5 = 440x(10/11)6. )

Det finns alltså ett exponentiellt samband mellan emissionshöjd och koldioxidhalt, vilket omvänt innebär att det finns ett logaritmiskt samband mellan koldioxidhalt och emissionshöjd.

Sambandet mellan höjd och temperatur är däremot linjärt så att för varje km högre höjd så minskar temperaturen med 6.5 grader. (Detta kallas den fuktiga adiabatiska avkylningen.)

Det innebär att temperaturen på 6 kms höjd måste öka 6,5 grader för att stråla ut like mycket, och denna temperaturökning följer med hela vägen ner.

Och därmed hoppas jag att alla reagerar – så mycket kan det väl inte handla om? Naturligtvis inte – koldioxiden är ju inte den enda växthusgasen och inte heller den viktigaste, utan det är vattenångan som står för det mesta av både infångad och framför allt utstrålad värme. OM koldioxiden varit ensam så skulle en fördubbling av koldioxidhalten ha inneburit en uppvärmning med över 30 grader, vilket närmast skulle tyda på att koldioxidens effekt bara är en 30-del av vattenångans – något som Lennart Bengtsson inte håller med om.

 

maj 29, 2012   27 Comments

Klimatkonferensen i Chicago

Här är årets (hittills) intressantaste klimatkonferens 2012, videoklipp på alla föredrag: Chicago, ICCC 7

Canada Sun News har följt evenemanget och gjort intervjuer med bl.a. Vaclav Klaus, Don Easterbrook och Christopher Monckton.

Ken Haapala, Executive Vice President, Science and Environmental Policy Project (SEPP) ger en sammanfattning på WUWT.

maj 28, 2012   110 Comments

Grönlands glaciärer smälter fortare idag, eller?

 

Idag publicerades en kort liten artikel på Sveriges Radio som handlar om tidigare hemligstämplade foton över Grönland från början av 30-talet.

De skriver att årtiondet innan bilderna togs skedde en uppvärmning av luften som var större än idag. Men när forskarna jämförde bilderna från 30-talet med nytagna bilder kunde de se att den del av glaciärerna som flyter på havet ändå smälter fortare idag.

Vi får hoppas att det så småningom kommer en mer detaljerad artikel. Den här gav mer frågor än svar tycker jag.

Är det inte ett väldigt fåtal av glacärerna på Grönland som flyter ner i havet och bildar shelfis? Vad är anledningen till den snabbare avsmältningen idag, varmare hav? Hur är de med de glaciärer som inte flyter ner i havet?

 

maj 28, 2012   31 Comments

Om The Climate Scam

Vi som är skribenter på TCS har det gemensamt att vi uppskattar varandra. Först och främst för att vi vet att vi kan lita på att alla andra, trots att vi gör detta helt utan ersättning, tar sin uppgift på allvar. Vi är nog alla ofta fulla av beundran för vad någon annan skrivit och skulle då önska att vi kunde skriva något lika bra själva. Det vi också har gemensamt är att vi fruktar en människofientlig klimatpolitik mer än vi fruktar eventuella klimatförändringar. Det som skiljer oss är dels att vi har olika kompetenser dels att vi har olika prioriteringar om vad som är viktigast att skriva om.

Även om TCS inte kan jämföras i storlek varken med populära bloggar om mode eller de största engelskspråkiga klimatbloggarna så är vi inom vårt område störst i Skandinavien. Det finns skandinaviska bloggar som är helt fantastiska i sitt innehåll, men eftersom de bloggarna som regel har en enda skribent så förs det sällan någon debatt på dem. Tack vare att vi är flera skribenter som ansvarar för olika dagar så är TCS en blogg där klimatfrågor ständigt debatteras, och det är därigenom som vi är störst i Skandinavien.

Bland alla dem, som dagligen besöker oss, så finns det ett antal kommentatorer som är nästan lika pålitliga som skribenterna. Jag tror att många av våra besökare själva är om inte skeptiska till IPCC, så åtminstone tveksamma och att många av dem som dagligen följer oss gör det för att kunna diskutera klimatfrågor med andra och de har då fått tillgång till sådan information som de som bara följer MSM (main stream media eller med andra ord etermedia och de stora tidningarna) inte har en aning om. Jag tror därför att TCS indirekt når fler än de som regelbundet läser våra inlägg.

Alla som någon gång läst kommentarer på bloggen vet att debatten ibland kan vara ganska het. Till de läsare som aldrig läst kommentarer vill jag först och främst tala om att alla åsikter i klimatfrågan är tillåtna. Även om det finns ett spamfilter som ibland stoppar även ”normala kommentarer” så är debatten i huvudsak fri. Vi tillämpar inte förhandsmoderering och den efterhandsmoderering som tillämpas gäller brott mot de regler för kommentarer som alltid står överst till vänster på bloggen – oftast gäller det angrepp på person, men någon enstaka gång kan det gälla kommentarer som helt enkelt tar upp helt ovidkommande ämnen. Även om vi skribenter är till för alla läsare, så har vi också ett ansvar för att följa debatten och vi känner därför lite speciellt för dem som regelbundet kommenterar våra inlägg. Resten av detta inlägg riktar sig därför speciellt till våra kommenatorer.

Flertalet av våra kommentatorer delar i huvudsak våra åsikter i klimatfrågor, men det finns också flera som inte gör det. Jag medger gärna att jag hyser viss respekt för några av dessa, dels för att de ofta får tåla kritik ifrån alla de kommentatorer som själva är minst lika IPCC-skeptiska som skribenterna på bloggen, dels för att en del av dem faktiskt är ganska kunniga.

En kommentator har ställt frågan om hur vi skribenter ställer oss till behovet av utsläppsbegränsningar och jag vill avsluta detta inlägg med att redogöra för mitt eget svar på den frågan. Innan jag svarar vill jag dock deklarera att det jag skriver här är mina egna personliga åsikter.

Mitt svar är NEJ, jag anser inte att det behövs utsläppsbegränsningar.

Den främsta anledningen är att jag är övertygad om att innan detta decennium är över så kommer vetenskapen att ha insett att den viktigaste egenskapen hos koldioxiden är att den är en viktig växthusgas – d.v.s. att den gynnar växtligheten och därmed allt liv på jorden. Man kommer helt enkelt att ha insett att om det är tack vare vår förbränning av fossilt kol som vi har lyckats berika atmosfären med koldioxid så är detta det bästa som mänskligheten gjort för livet på jorden. Om det dessutom bidragit till en viss uppvärmning av jorden så kommer detta att ses som en ”fringe benefit”.

Däremot anser jag att det borde införas straffavgifter på alla biobränslen som tagit mark i anspråk som kunde ha använts för att ge mat åt människor. Som jag skrivit förr så anser jag att det är en skam för Sverige att staten använder skattemedel för att subventionera att mark som kunde ha använts för att ge mat åt hungriga människor istället används för att göra sprit åt törstiga bilar. Jag anser fortfarande att den enda riktiga benämningen på en etanolbil är en svältbil.

 

maj 28, 2012   47 Comments

Energipolitiken i ett virrvarr

I samband med att Norbert Röttgen blev sparkad som energiminister i Tyskland har vi alltmer blivit varse det virrvarr som tysk energipolitik befinner sig i. Från Handelsblatt 23/5 (via GWPF) läser vi:

Som ett resultat av Tysklands gröna ”energivändning” så exploderar elpriserna. Konsumenter och företag betalar priset medan Tyskland kan se fram emot en gradvis avindustrialisering. Ekonomer uppskattar kostnaden för den gröna energivändningen till 170 miljarder euro fram till 2020. Det är mer än dubbelt så mycket som Tyskland blir tvungen att avskriva om Grekland drar sig ur EUs monetära union.

Tysk avindustrialisering!!?

Även den engelska energipolitiken verkar vara på väg mot en katastrof. Benny Peiser och Nigel Lawson uttalar sig om Tory-regeringens senaste energiförslag:

Nigel Lawson: Energiförslaget utgör ett förödande steg mot en centralplanerad energi-ekonomi med en hög grad av [politisk] kontroll över vilken typ av energiproduktion som skall gynnas och vilken som skall kvävas. Regeringen försöker t.o.m. att reglera priser och vinster inom energiindustrin.

Benny Peiser: Regeringen grundar sin argumentation för en grön – och dyrare – energi till stor del på antagandet att gaspriserna kommer att stiga betydligt i framtiden. Detta argument är inte längre trovärdigt i ljuset av den ökande internationella tillgången på gas, för att nu inte nämna den troliga potentialen av skiffergas inom själva Storbritannien.

Engelsk avindustrialisering?

Avindustrialisering är ju ett av målen i den gröna ideologin. Och för detta använder man sig av ohållbara och ofta rena fantasi-argument beträffande s.k. ”förnyelsebar” energi. Börjar vi nu närma oss sanningens minut?

Ingemar Nordin

maj 27, 2012   45 Comments